تابلو اعلانات شرکت کیان بهساز

لیست کرایه کامیونهای شرکت کیان بهساز به شهرها            
ردیف مقصد  خاور   تک   جفت   تریلر 
۱ تهران ۳۴۰۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰۰
۲ نوشهر ۲۸۰۰۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰۰  ۱۰۲۰۰۰۰۰
۳ چالوس ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰۰    ۷۱۰۰۰۰۰
۴ صومعه سرا ۱۹۰۰۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰۰
۵ ساری ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰ ۱۰۷۰۰,۰۰۰
۶ فومن ۱۹۰۰۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰
۷ رشت ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰
۸ تالش ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
۹ هشتپر ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰,۰۰۰
۱۰ آستارا ۱۴۰۰,۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ پره سر ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰
۱۲ لاهیجان گیلان ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰,۰۰۰
۱۳ هیر ۱۰۰۰۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۴ سرعین ۱۰۰۰۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۵ نیر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۶ پارس آباد  ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹۰۰,۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰
۱۷ اصلاندوز ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۸ بیله سوار ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۹ گرمی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۰ سراب ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ اهر ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۲ کوثر ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
۲۳ خلخال ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ اردبیل ۸۰۰,۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ تبریز ۱۹۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ قزوین ۲۸۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ پیرانشهر ۳۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۹۲۰۰,۰۰۰
۲۸ انزلی ۱۹۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰۰
۲۹ مرزن اباد ۲۹۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۷۶۰۰,۰۰۰
۳۰ آمل ۳۴۰۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰۰
۳۱ ماکو  ـ  ـ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ بازرگان  ـ  ـ ۶,۵۰۰,۰۰۰

رديف

نام نام خانوادگي

شهرستان

آدرس

تلفن

۱

يوسف غفراني

اردبيل

بعثت – روبروي پمپ بنزين

۰۹۱۴۱۵۱۸۸۸۴ – ۶۶۱۴۲۴۴

در حال بارگذاری .....